Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

HCM - Chuyên viên cao cấp Sản phẩm vay tiêu dùng trả góp/ Auto Loan Product Senior - Expert (Two Wheel)

Phòng Phát triển sản phẩm

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/08/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Nghiên cứu và phát triển, xây dựng mới và điều chỉnh sản phẩm cho vay tiêu dùng trả góp (Mảng xe máy) qua việc nghiên cứu, khảo sát tìm hiểu thị trường để nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của khách hàng/ Research and development, innovation, and adjustment of Auto Loan products (Two Wheel Segment) through market research and surveys to understand customer needs and preferences.

- Xây dựng, biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo/ hướng dẫn, giới thiệu sản phẩm kinh doanh mới/ Compile and prepare documentation, participate in training/ instruction, and introduce new products.

- Tổng hợp và phân tích các đề xuất thiết kế sản phẩm phù hợp kế hoạch phát triển sản phẩm của công ty từ các đơn vị kinh doanh/ Aggregate and analyze proposed product designs aligned with the company's product development plan from business units.

- Tư vấn, hỗ trợ đơn vị kinh doanh về các văn bản ban hành sản phẩm, về các quy định chứng từ theo từng sản phẩm cho vay tiêu dùng trả góp (Mảng xe máy) theo quy định của công ty, giải quyết các vấn đề thắc mắc, đề xuất liên quan đến sản phẩm từ các đơn vị nội bộ công ty/ Consult and support business units regarding product-related regulatory documents, documentation requirements for Auto Loan products (Two Wheel Segment) as per company regulations, and resolve issues and proposals related to products from internal company units.

- Phối hợp với các đơn vị nội bộ, phòng ban liên quan hoàn thiện đề xuất và thiết lập sản phẩm trên hệ thống SHB FC/ Coordinate with internal units and relevant departments to refine proposals and establish products on the SHB FC system.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các công việc được giao. Báo cáo tiến trình và hiệu quả công việc theo định kỳ cho quản lý trực tiếp/ Ensure the timely and complete execution of assigned tasks. Regularly report progress and job effectiveness to direct management.

- Thực hiện các công việc khác được giao theo chỉ thị cấp trên khi có phát sinh/ Execute other tasks assigned by Managers as they arise.

Job Requirement

- Bằng cấp/ Qualification

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành như Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, …/ University graduated or above, preferably in disciplines such as Finance, Banking, Economic, …

- Kinh nghiệm/ Experience

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng hoặc ngân hàng liên quan đến sản phẩm cho vay tiêu dùng trả góp (Mảng Xe máy)/ At least 1 year of experience in consumer finance or banking related to Auto Loan products (Two Wheel Segment).
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng hoặc ngân hàng/ Experience in consumer finance or banking.
 • Kinh nghiệm trong việc phát triển và quản lý sản phẩm/bán hàng/quy trình/ Experience in product/sales/process development and management.
 • Kinh nghiệm thực hiện thành công các sản phẩm với vai trò chủ sở hữu/ Experience of successfully implementation of products as owner

- Ngoại ngữ/ Language

 • Thành thạo tiếng anh là 1 lợi thế/ Proficiency in English is an advantage.

- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị/Understanding the company's products, services, and policies

 • Hiểu rõ chi tiết về các sản phẩm và quy trình tài chính tiêu dùng/ Detail understanding of the Consumer Finance Products and Processes.
 • Hiểu biết và có kinh nghiệm đối với lĩnh vực cho vay xe máy đặc thù/ Detail understanding and have experience in the specific field of Two Wheel Loan
 •  Hiểu biết về công nghệ và giải pháp cho các sản phẩm tài chính trong các công ty ngân hàng/tài chính/ Understanding of Banking/Financial companies technological and solutions for financial products.

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.