Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

HCM _ Trưởng phòng Quản lý đối tác

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Sales and Distribution Division, Strategy and corporate development division, Professional Job
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

1.Xây dựng kế hoạch phát triển đối tác, tìm kiếm hợp tác các đối tác tiềm năng nhằm đáp ứng chỉ tiêu cho Khối đề ra theo từng thời kỳ
Create partner development plans and look for collaboration with potential partners to meet the Division's targets for each quarter.

2.Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo trong việc theo dõi, kiểm soát năng suất đối tác, đảm bảo rủi ro và hạn chế gian lận của NVBH trên từng đối tác
Create and maintain a reporting system to monitor and control partner productivity, ensure risks, and reduce sale staff fraud on each partner.

3.Xây dựng và đánh giá hiệu quả Kinh Doanh của Đối tác, kế hoạch nhân sự của đơn vị (Tháng/ Qúy/ Năm), xây dựng bộ chỉ tiêu KPI và các cơ chế đánh giá nhân sự nội bộ của đơn vị
Coordination with the Head of Department in the creation and evaluation of the Business Efficiency of Partners, the unit's personnel plan (Month/Quarter/Year), the development of a set of KPI indicators, and internal employees assessment mechanisms for the unit.

4.Điều phối, giám sát, định kỳ hàng Quý  xem xét và báo cáo kết quả thực hiện công việc của từng đối tác đang hợp tác với SHB FC
Coordinate, supervise, review and report on the work performance of each partner cooperating with SHB FC on every quarter.

5.Giám sát Đối tác việc thực hiện theo đúng quy định, các quy định chung, các hướng dẫn của SHB FC và pháp luật Việt Nam đảm bảo đối tác không làm ảnh hưởng về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu của công ty
Supervise Partners' implementation in accordance with regulations, general regulations, SHB FC's instructions and Vietnamese law to ensure that Partners do not affect the company's service quality and brand image.

6.Đề xuất cải thiện quy trình, cải thiện sản phẩm, cải thiện các nội dung văn bản chế tài đối tác nhằm hướng đội ngũ đối tác thực hiện theo đúng mục đích kế hoạch của SHB FC, ngoài ra kiểm soát ngăn chặn đối tác có các hành vi vi phạm pháp luật
Propose process and product improvements, as well as improve the content of partner sanctions documents, in order to navigate the partner to comply with SHB FC's intended purposes, as well as control and prevent partner conducts that violate the law.

7.Nghiên cứu thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh để làm phân tích và báo cáo nhằm cải tiến quy trình và quy định phù hợp với xu hướng thị trường nâng tầm giá trị của SHBFC tại thị trường.
Research information about the market and competitors to make analysis and reports to improve processes and regulations in accordance with market trends to increase SHBFC's value in the market.

8.Thảo luận với Đối tác để triển khai các kế hoạch mục tiêu được giao, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác
Discuss with partners to implement assigned target plans and propose solutions to improve cooperation efficiency

9.Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và các cấp thẩm quyền /Make reports as required by direct management and the appropriate authorities.

Job Requirement

A.Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experience
1 Bằng cấp/ Qualification:Đại học trở lên hoặc các ngành kinh tế có liên quan khác
University or higher or other relevant economic disciplines

2 Kinh nghiệm/ ExperienceKinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 5 năm. Kinh nghiệm quản lý: tối thiểu 3 năm
Professional experience: minimum 5 years. Management experience: at least 3 year.

3.Ngoại ngữ/ LanguageCó khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá
Capable of understanding and communicating in English

4.Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị/Understanding the company's products, services, and policies

Thông thạo về sản phẩm, dịch vụ
Proficient in products and services

 

B.Năng lực, kỹ năng chuyên môn/Competencies and professional skills
1.Kỹ năng đàm phán, phối hợp hoạt động tạo ra giá trị hiệu quả

Negotiation skills and coordination of activities to create effective value

2.Kỹ năng thiết lập báo cáo, quản lý dữ liệu /Reporting establishment, data managing abilities

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.