Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hồ Chí Minh - Chuyên Viên Cao Cấp Sản Phẩm Bảo Hiểm/ Insurance Product Senior

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Professional Job, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

1.Thực hiện nghiên cứu khách hàng/thị trường, cập nhật thường xuyên các thay đổi sản phẩm trên thị trường và xu hướng sản phẩm
Implement customer/market research, regular update of market product and product trends

2.Thiết kế sản phẩm bảo hiểm mới phù hợp với yêu cầu của thị trường và tệp khách hàng của công ty
Design new insurance product in accordance with market requirements and the company's customer base

3.Làm việc với IT và đối tác bảo hiểm thiết kế hệ thống bán sản phẩm bảo hiểm mới
Work with IT and insurance partners to design new insurance product sales systems

4.Tìm kiếm, trao đổi hợp tác với đối tác bảo hiểm mới
Search, discuss and cooperate with new insurance partners

5.Review hợp đồng, phụ lục, văn bản kí kết hợp tác; làm việc với đối tác và nội bộ để hoàn thiện hợp đồng
Review contracts, appendix, coppetartion document; Work with partners and internally to complete contracts

6.Soạn thảo văn bản nội bộ, tờ trình, quyết định liên quan đến sản phẩm
Drafting internal documents, reports, and decisions related to products

7.Phối hợp chặt chẽ với đối tác bảo hiểm để giải quyết mọi vấn đề vướng mắc trong quá trình vận hành sản phẩm, đảm bảo sản phẩm luôn sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng;
Work close with insurance partner to handle all issue the friction in the product operation, make sure the product is ready for all customers;

8.Làm việc với Marketing, Sales và đối tác để đề xuất khuyến mại; phân tích dữ liệu, dự báo chi phí để đề xuất; theo dõi kết quả; đánh giá tính hiệu quả của đề xuất;
Work with Marketing, sales and partners to propose sales promotion; analyze data, forecast cost for the proposal; track the results and accrue; evaluate the effectiveness of propose;

9.Tiến hành đánh giá sản phẩm sau khi ra mắt để tìm ra những khía cạnh cần cải thiện và thực hiện các hành động khắc phục phù hợp;
Conduct post-launching product reviews to find out areas that need to be improved and take corrective actions accordingly;

10.Làm việc với các đối tác bảo hiểm để cung cấp thông tin sản phẩm, tài liệu đào tạo, tài liệu kết nối kỹ thuật, tài liệu marketing; và giải quyết các yêu cầu về sản phẩm từ các kênh bán hàng;
Work with insurance partners to provide product information, training materials, technical connection documents, marketing materials; and address product multiple requests from sales channels;

11.Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Other tasks as assigned by line manager.

Job Requirement

A.Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experience
Bằng cấp/ Qualification: Bằng cử nhân. Ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan
Bachelor degree. Preferably in Business Administration, Finance, Banking, Insurance, Economic or relevant major

2 Kinh nghiệm/ Experience: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc vững chắc trong lĩnh vực được chỉ định
At least 2 years of solid working experience in the specified field

3.Ngoại ngữ/ LanguageTiếng Anh (viết)
English (written)

4.Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị/
Understanding the company's products, services, and policies

-Có kinh nghiệm về bảo hiểm phi nhân thọ và có thể giải thích về phạm vi bảo hiểm của sản phẩm cho các bên liên quan
Experience in non-life insurance and being able to explain the insurance product coverage to stakeholders
-Có kiến thức về các quy định và tiêu chuẩn của ngành tài chính tiêu dùng
Knowledge of consumer finance industry regulations and standards.
-Kinh nghiệm phát triển và quản lý sản phẩm/bán hàng/quy trình
Experience in product/sales/process development and management
-Kiến thức làm việc về văn phòng nói chung và các thủ tục hành chính, như quản lý hồ sơ, tìm kiếm trên internet, quản lý thời gian và lịch.
Working knowledge of general office and administrative procedures, such as file management, internet search, time and calendar management.
-Hiểu biết chắc chắn về các sản phẩm và giải pháp Bảo hiểm Nhân thọ tại các công ty bảo hiểm tư nhân/công cộng dành cho các kế hoạch tài chính cá nhân hoặc nhóm như kế hoạch tiết kiệm, kế hoạch bảo vệ, kế hoạch đầu tư, kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch bổ sung hoặc các quỹ đầu tư khác.
Solid understanding of Life Insurance products and solutions in private/public insurance companies for financial individual plans or groups such as saving plan, protection plan, investment plan, retirement plan, rider plan or other investment funds

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.