Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hồ Chí Minh - Trưởng Phòng Đào Tạo Kinh Doanh

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Professional Job, Personal and Financial Service Division, Customer Service
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

1.Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV quản lý....) đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
Resource management (developing staffing plans, coordinating human resources, training, developing the next team, developing an assignment mechanism, recording and evaluating management staff assignment efficiency, etc.) ensure maintenance of adequate and quality resources.

2.Chịu trách nhiệm xây dựng công cụ để thực hiện đánh giá nhân viên trong quá trình làm việc, đánh giá chương trình đào tạo và lên ý tưởng cho những chương trình đào tạo tiếp theo
Responsible for building tools to evaluate employees during work, evaluate training programs and come up with ideas for next training programs.

3.Lên ngân sách chi tiết đảm bảo đủ cho chương trình đào tạo đồng thời tiết kiệm chi phí nhất có thể và giảm thiểu việc phát sinh những chi phí không cần thiết
Create a detailed budget to ensure enough for the training program while saving costs as much as possible and minimizing unnecessary expenses.

4.Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, kế hoạch đào tạo, các chương trình nâng câp kĩ năng, nghiệp vụ của Khối kinh doanh truyền thống /Responsible for building the Traditional Sales Division's HR management system, training schedule plaining and workshop classes'

5.Phân công, đôn đốc, giám sát và đánh giá hiệu suất đội ngũ cũng như chất lượng đào tạo đã cung cấp đến các đơn vị kinh doanh
Assign, urge, monitor, and evaluate team performance as well as the quality of training provided to sales units.

6.Xây dựng các bài kĩ năng nghiệp vụ bán hàng, kĩ năng mềm trong quản lý, kĩ năng làm việc đội nhóm và thực hiện đào tạo cho các đơn vị thuộc Khối Kinh Doanh Truyền Thống
Develop sales skills, soft skills in management, teamwork skills, and conduct training for units in the Traditional Sales Division.

7.Nghiên cứu và sáng tạo các chương trình đào tạo mới cho các đơn vị thuộc Khối Kinh Doanh Truyền Thống
Research and create new training programmes for units in the Traditional Sales Division.

8.Báo cáo về hiệu quả đào tạo, lộ trình đào tạo và phát triển của các cán bộ nhân viên trong Khối kinh doanh truyền thống nói chung và trong nội bộ đơn vị nói riêng
Report on the training effectiveness, training, and development roadmap of employees in the Traditional Sales Division in general and within the unit in particular.

9.Tăng cường sự kết nối và tương tác giữa nhân viên với nhau, giữa nhân viên với lãnh đạo
Enhance the connection and interaction between employees and between employees and leaders

10.Phối hợp và tham mưu các ý kiến về quy trình thủ tục sản phẩm của công ty, về quy trình quy định bán hàng thông qua các cuộc khảo sát thị trường, phân tích các khóa học đào tạo đã thực hiện, phân tích từ các kĩ năng nghiệp vụ của đội ngũ bán hàng hiện tại
Coordinate and advise on the company's product procedures and sales regulations through market surveys, analysis of conducted training courses, and analysis of the professional skills of the current sales team.

11.Thực hiện nghiên cứu, đề xuất các cải cách đổi mới trong chính sách sản phẩm từ các thực tiễn khảo sát thị trường
Perform researching and proposing few adjustment of the product policy from the market survey.

12.Thực hiện các công việc khác được giao theo chỉ thị cấp trên khi có phát sinh /Perform other assigned tasks as directed by superiors when they arise

Job Requirement

A.Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experience
1 Bằng cấp/ Qualification:Tốt nghiệp Đại Học trở /University graduated or above
2 Kinh nghiệm/ Experience: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý /At least 3 years of team management

3Ngoại ngữ/ Language: Tiếng anh giao tiếp căn bản hoặc Toeic 300 hoặc bằng cấp tương đương
Basic english communication or Toeic 300 or equipvalent degree

4.Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị/Understanding the company's products, services, and policies

-Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành tài chính
Prioritize experience in the financial sector

B.Năng lực, kỹ năng chuyên môn/Competencies and professional skills
1.Kĩ năng lãnh đạo đội ngũ /Leadership skill

2.Lập kế hoạch và tổ chức /Planning and organizational skills

C. Năng lực Kỹ năng mềm/Soft Skills
C1. Năng lực cốt lõi/Core Competencies
1.Khả năng làm việc hướng tới kết quả /Ability to work towards results

2.Khả năng phục vụ và làm hài lòng khách hàng /Ability to serve and satisfy customers

3.Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức /Ability to work in a team/organization

4.Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi /Ability to work effectively in change

C2. Năng lực kỹ quản lý, lãnh đạo/ Management and leadership skills

1Khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống /Problem solving and scenario handling

2Khả năng đánh giá và ra quyết định /Ability to evaluate and make decisions

3Khả năng trao quyền cho nhân viên tự quản lý và chịu trách nhiệm /Empowering staff to self-manage and assume responsibility

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.