Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kiểm toán viên - Bộ phận kiểm toán tài chính và rủi ro/ IA Senior Executive

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 4 Years
Salary Negotiable
Industry Professional Job, Personal and Financial Service Division, Accounting / Auditing / Tax, Risk Division
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Hoàn thành kế hoạch kiểm toán tại chỗ đã được phê duyệt thông qua việc tham gia các Đoàn kiểm toán theo phân công nhiệm vụ của Trưởng bộ phận; đưa ra các vấn đề còn tồn tại, sai phạm của hoạt động nghiệp vụ đã phát hiện thông qua công tác kiểm toán tại chỗ.

Complete the approved on-site audit plan by participating in audit teams as assigned by the Unit Head; raised the outstanding issues and violations of professional activities discovered through the on-site audit.

2. Hoàn thành nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ kiểm toán tài chính và rủi ro trong nội bộ sau khi có yêu cầu và phê duyệt của Trưởng bộ phận đối với kế hoạch và nội dung đào tạo.

Complete the task of internal training financial and risk auditing profession after receiving the request and approval of the Unit Head for the training plan and content.

3. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác giám sát hoạt động chấn chỉnh sau kiểm toán./.

Complete assigned tasks in monitoring post-audit rectification activities.

Job Requirement

1. Năng lực, Kiến thức, Kinh nghiệm / Competence, Knowledge, Experience

- Từ Đại học trở lên với các chuyên ngành kinh tế/tài chính/kế toán/ngân hàng/kiểm toán hoặc lĩnh vực chuyên môn khác phù hợp với yêu cầu công việc kiểm toán./

University degree or higher with majors in economics/finance/accounting/banking/auditing or other professional fields suitable to audit job requirements.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc làm công tác kiểm toán tối thiểu là 04 năm./

Have working experience in finance, banking or auditing for at least 04 years; or meet the full criteria 

- Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh/

Have intermediate proficiency in understanding and communicating in English 

- Ngoài việc am hiểu chi tiết yêu cầu, quy định đối với các nghiệp vụ hoạt động trong Công ty, cần nắm rõ cách thức thực hiện và phối hợp làm việc với các phòng ban chức năng chuyên môn khi triển khai kiểm toán./

In addition to understanding in detail the requirements and regulations for operations in the Company, it is necessary to understand how to perform and coordinate with specialized functional departments when conducting audits.

2. Năng lực, kỹ năng chuyên môn / Competencies and professional skills

- Kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp: có khả năng đánh giá phân tích rủi ro và đề xuất phương pháp hạn chế rủi ro của nghiệp vụ được giao kiểm toán; tổng hợp kết quả kiểm toán một cách khoa học./

Skills in analyzing, evaluating and synthesizing: have the ability to assess and analyze risks and propose methods to limit the risks of the assigned audit; scientifically summarize audit results

- Có khả năng làm việc hướng tới kết quả chung của bộ phận/nhóm nghiệp vụ, không có yếu tố cá nhân trong công việc./

Able to work towards the common results of the department/team, without any individual elements in the work

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.