Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kỹ sư phát triển phần mềm (Java)

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/08/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Collaborate with cross-functional teams, including software architects, product owners, and UI/UX designers to develop Java-applications / Cộng tác với các đơn vị nghiệp vụ, bao gồm kiến trúc sư phần mềm, quản lý sản phẩm, các đơn vị kinh doanh, thiết kế để phát triển các ứng dụng Java.
 • Design and implement efficient and reliable Java code while ensuring performance and security / Thiết kế và triển khai ứng dụng bằng ngôn ngữ Java hiệu quả và đáng tin cậy, đảm bảo hiệu suất và bảo mật.
 • Perform code reviews to maintain code quality and adherence to coding standards / Thực hiện đánh giá mã nguồn để duy trì chất lượng và tuân theo các tiêu chuẩn mã hóa.
 • Debug, troubleshoot, and resolve software defects and issues, ensuring the reliability of applications / Gỡ lỗi, khắc phục sự cố và giải quyết các nhược điểm và sự cố phần mềm, đảm bảo độ tin cậy của ứng dụng.
 • Participate in requirements analysis and software design discussions to propose innovative solutions / Tham gia phân tích yêu cầu và thảo luận thiết kế phần mềm để đề xuất các giải pháp sáng tạo.
 • Develop and maintain technical documentation for reference and reporting / Phát triển và duy trì tài liệu kỹ thuật để tham khảo và báo cáo.
 • Work on optimizing and enhancing existing applications and systems / Cải thiện và nâng cao hiệu suất các ứng dụng và hệ thống hiện có.
 • Stay up-to-date with Java and related technology trends, best practices, and industry standards / Cập nhật thông tin về xu hướng công nghệ liên quan đến Java, các cách thực hành tốt nhất và tiêu chuẩn ngành.
 • Collaborate with other developers to build scalable and efficient software solutions / Cộng tác với các nhà phát triển khác để xây dựng các giải pháp phần mềm có thể mở rộng và hiệu quả.

Contribute to the entire software development lifecycle, from concept and design to testing, deployment, and support / Góp phần vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ khái niệm và thiết kế đến thử nghiệm, triển khai và hỗ trợ

 

Benefits:

A professional and open working environment that values 5 core principles: "Smart - Honest- Brave- Friendly – Cooperative”

 • Working hours from Monday to Friday, with a 1-hour and 30-minute lunch break;
 • Friendly colleagues who prioritize the personal development of each individual;
 • A spacious and well-equipped office space to support your work;

Special Care for Employees

 • Competitive compensation package with attractive bonuses;
 • Variety allowance: lunch, mobile phone, business trip...;
 • Exclusive comprehensive health insurance benefits with SHBFC Care;
 • Annual health check-ups at top hospitals in Vietnam and statutory social insurance benefits as per state regulations;
 • Annual trips and team-building activities.

Focus on Personal Development Support

 • Receive guidance, mentorship, and career development support from talented and experienced management;
 • Opportunities to participate in major projects and be at the forefront of the consumer finance industry;
 • Policies to support educational activities, knowledge sharing, and cultural exchange (Training, Seminars, etc.).

Job Requirement

 • Bachelor’s degree in computer science, Software Engineering, or a relatedfield / Bằng cử cử nhân về Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm hoặc lĩnh vực liên quan.
 • Proven experience as a Java Developer, with a strong portfolio of Java-based projects / Có nhiều kinh nghiệm làm việc với các dự án Java.
 • Solid understanding of software development principles, object-oriented programming, and Java best practices / Hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc phát triển phần mềm, lập trình hướng đối tượng và các cách thực hành tốt nhất của Java.
 • Proficiency in Java, Java EE, and related technologies (Spring, Hibernate, JPA, etc.) / Thành thạo Java, Java EE và các công nghệ liên quan (Spring, Hibernate, JPA, v.v.).
 • Concepts of MVC, 3-layers, JDBC, and RESTful / Hiểu biết về MVC, 3-layers, JDBC và RESTful.
 • Experience with database design and SQL (e.g., MySQL, PostgreSQL, Oracle) / Có kinh nghiệm thiết kế cơ sở dữ liệu và SQL (ví dụ: MySQL, PostgreSQL, Oracle).
 • Knowledge of web application development (HTML, CSS, JavaScript) / kiến thức về phát triển ứng dụng web (HTML, CSS, JavaScript).
 • Familiarity with software testing, debugging, and troubleshooting processes / Quen thuộc với các quy trình kiểm thử, gỡ lỗi và khắc phục sự cố phần mềm.
 • Strong problem-solving skills and attention to detail / Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và chú ý đến chi tiết.
 • Excellent communication and teamwork skills / Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
 • Ability to work in an agile development environment / Có khả năng làm việc trong môi trường phát triển Agile.

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.