Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng bộ phận Quản Lý Đối Tác Liên Kết / Unit Head of Corporate Partner Management

Khối Kinh doanh

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment, Sales and Distribution Division, Sales / Business Development
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Sport Club

Job Description

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC/OBJECTIVES

Tham mưu với trưởng phòng về vận hành, quản lý và kiểm soát đối tác theo kênh bán hàng phụ trách. Phối hợp với Đối tác và các phòng ban để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh phân khúc bán hàng của đơn vị. / Advisory with the manager regarding the policies, operational and control Cooperation with partners and deparments to boost business efficiency

2. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CHÍNH/MAIN MISSION AND RESPONSIBILITIES

Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của đơn vị từ khâu tìm kiếm hợp tác các đối tác, xây dựng quy trình B2B2C, vận hành, xử lý kiểm tra các yêu cầu, lỗi nếu có, tra soát đối soát, xử lý yêu cầu khách hàng, các phát sinh khác …

  Responsible for all activities of the unit from finding and collaborating with partners, building B2B2C processes, operating, handling and checking requirements, errors if any, checking and controlling, handling requests customers, other arising issues…

Thực hiện quản lý, điều hành hệ thống, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của đơn vị

  Implement system management and administration, and provide input on the creation of policies, practises, rules, and instructions that fall within the purview of the unit.

Quản lý việc xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh B2B2C và cách thức tương tác trực tuyến với khách hàng là cá nhân

  Take charge of the development and creation of B2B2C business models and online interactions with specific customers.

- Lập kế hoạch, phương án, chi phí và triển khai chi tiết mô hình kinh doanh B2B2C 

  B2B2C business model business strategy, cost plan, and implementation plan

- Quản lý hiệu quả chất lượng dịch vụ và chất lượng nợ nhằm đảm bảo tăng lợi nhuận cho Công ty từ các đối tác

  Effectively manage service quality and debt quality to ensure increased profits for the Company from partners

- Đảm bảo các đối tác tuân thủ quy định, quy trình công ty về kiểm soát nợ, kiểm soát gian lận. Làm việc với các phòng ban liên quan để hỗ trợ các vấn đề vận hành hàng ngày của đội ngũ trong đơn vị phụ trách

  Make sure partners follow the company's debt management and fraud prevention policies. Work with the appropriate departments to support the team in the unit in charge's daily operational needs.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

  Making periodic and ad hoc reports at the request of competent authorities


Job Requirement

1. Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experience

- Bằng cấp/ Qualification: Đại học trở lên hoặc các ngành kinh tế có liên quan khác/ University or higher level of other business-related degrees

- Kinh nghiệm/ Experience: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm chuyên môn và 1 năm kinh nghiệm về quản lý đội ngũ / At least 2 years of specialized experience and 1 year of team management

Ngoại ngữ/ Language: Tiếng anh giao tiếp căn bản hoặc Toeic 300 hoặc bằng cấp tương đương / Basic english communication or Toeic 300 or equivalent degree

Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị/Understanding the company's products, services, and policies: Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành tài chính / Prioritize experience in the financial sector

2. Năng lực, kỹ năng chuyên môn/Competencies and professional skills

Kỹ năng phân tích, định lượng, thống kê/Analysis, quantitative, statistical abilities

- Kỹ năng thiết lập báo cáo, quản lý dữ liệu/Reporting establishment, data managing abilities

- Khả năng phân tích và định lượng/Anakysis and quantitative abilities

- Khả năng tư duy logic/Logical thinking ability

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.